Verkiezingsprogramma 2022-2026

Lokaal Veenendaal is de lokale liberale partij van Veenendaal. Sinds 2004 behartigen wij de belangen van Veenendaal en haar inwoners, bedrijven en verenigingen. Wij zijn er voor iedereen: gelovig en niet gelovig, jong en oud, rijk en arm, etc. Wij staan voor onze principes en idealen, maar zoeken altijd verbinding en samenwerking. Wij zijn duidelijk op de inhoud en schuwen het debat niet: hard op de inhoud, zacht op de mens. Lokaal Veenendaal is kritisch op uitgaven omdat we zuinig moeten zijn met gemeenschapsgeld, maar we zijn niet bang om te investeren. Wij staan voor een kleine overheid met zo min mogelijk regels. Omdat wij als lokale partij niet zijn gebonden aan richtlijnen en standpunten van een landelijke partij, kunnen wij ons vrij en volledig inzetten voor Veenendaal. Lokaal Veenendaal is er voor Veenendaal, ‘t Veen staat bij ons op één!

 

Fijn Wonen en Ondernemen

Wij willen voor iedereen in Veenendaal een passende woning in een schone, veilige en gezonde leefomgeving. Goed openbaar vervoer en goede fietsvoorzieningen kunnen een bijdrage leveren aan de leefbaarheid en toekomstige mobiliteitsproblemen van Veenendaal. Duurzaamheid werkt wat ons betreft door in alle onderwerpen in onze gemeente. Daarom hebben wij van harte ingestemd met het plan om Veenendaal in 2050 energieneutraal te maken. Een gewaagde ambitie…  Maar wel op een verantwoorde manier! Wij zijn tegen biomassacentrales en windmolens, zonnepanelen horen op daken en niet in de weilanden. Nu de EU overweegt en straks mogelijk besluit gas tot groene energie te verklaren, willen wij dat hier een pas op de plaats wordt gemaakt en niemand van het gas gedwongen wordt tot er betere alternatieven komen. Kosten door verduurzaming mogen niet ten laste komen van de inwoners, wij streven niet alleen naar duurzaam, maar ook betaalbaar.

Lees meer »

Veilig Veenendaal

Veiligheid is een kerntaak van de overheid. Veiligheid moet ècht zijn. Wij zijn dus pas blij als er echt minder fietsen worden gestolen, niet als er alleen maar minder aangifte van fietsendiefstal wordt gedaan! Aangiftebereidheid wordt vergroot als aangifte doen eenvoudig en laagdrempelig is. Met die aangifte moet vervolgens ook actief iets worden gedaan.

Lees meer »

Werk & onderwijs

Onderwijs is belangrijk! Leren doe je een leven lang, maar naar school hoef je maar een relatief korte tijd. Wij vinden het belangrijk dat kinderen die op school horen te zitten, daar ook zijn. Er moet op scholen meer aandacht komen voor de reken-, lees- en schrijfvaardigheid van jongeren. Kinderen die goed kunnen leren, mogen niet lijden onder diegenen die niet goed mee kunnen komen. Deze laatsten moeten extra begeleiding kunnen krijgen, individueel en/of middels extra scholing via internet of in vakanties. Maar ook voor volwassenen en ouderen is het belangrijk dat zij taalvaardig zijn en de mogelijkheid hebben om hun kennis bij te spijkeren of uit te breiden. De Gemeente moet mogelijkheden bieden voor (om- en bij)scholing. Vooral in de technische vakken en zorg is behoefte. Senioren kunnen wellicht hierin een rolspelen door jeugdigen te onderwijzen. Lokaal Veenendaal denkt hierbij mede aan (goedkope) avondopleidingen. Bij Veenendaal ICT-stad en de ICT-campus hoort ook het aanbieden van een bestaande of nieuwe ICT-opleiding op HBO of WO niveau. 

Lees meer »

Economie & financiën

Lokaal Veenendaal hecht aan een gezond financieel beleid met lage lokale lasten. De gemeente moet zorgvuldig omgaan met gemeenschapsgeld, maar niet bang zijn om in Veenendaal te investeren. Wij willen geen verhoging van de OZB. De belastingen moeten zo laag mogelijk gehouden worden, dit kan door efficiënt met geld om te gaan.  En ook willen wij dat ondernemers , meer ruimte krijgen om te ondernemen. 

Lees meer »

Sport & bewegen

Iedereen die wil en kan, moet kunnen sporten in Veenendaal! Sporten is belangrijk en zorgt voor een betere conditie, verlaagt stress en heeft talloze andere gezondheidsvoordelen, zowel fysiek als mentaal. Door sporten en bewegen te bevorderen kan inzet van (zwaardere) zorg worden voorkomen. Daarnaast is sporten gezellig. Sporten leert omgangsvormen, discipline en grenzen, is beleving, stimuleert integratie en gaat segregatie tegen. Sport verbroedert en verbindt inwoners, verenigingen en bedrijven. Daarom is het belangrijk dat sporten voor iedereen bereikbaar is op zijn of haar eigen niveau, ondanks eventuele beperkingen.

Lees meer »

Zorg & Sociaal

Gezond zijn is niet alleen een eigen verdienste. Dat wordt wel eens vergeten wanneer het in discussies over de zorg gaat over eigen verantwoordelijkheid en eigen bijdragen. Natuurlijk zijn er tal van dingen die mensen kunnen doen of laten om hun gezondheid te bevorderen, maar in de kern komt het vaak neer op mazzel hebben. Iedere Veenendaler moet de zorg krijgen die hij of zij nodig heeft. De zorg die wij onze inwoners willen bieden moet leidend zijn; niet het budget dat vooraf is vastgesteld. De gemeente moet daarnaast ook kijken naar wat mensen onder de streep over houden, om zorgmijding te voorkomen. Wij vinden het niet logisch en eerlijk dat (zeer) vermogende mensen dezelfde eigen bijdrage WMO moeten betalen als mensen met een lager inkomen.

Lees meer »

Cultuur & evenementen

Lokaal Veenendaal draagt cultuur een warm hart toe. Een levendige binnenstad mèt cultuur is van groot belang voor Veenendaal. Cultuur is geen doel op zich, maar een middel om verbinding en beleving onder onze inwoners tot stand te brengen. Veenendaal wil juist cultureel ondernemerschap. Dat betekent niet dat wij kijken naar de kosten alleen. Kunst en cultuur brengen juist méér op dan alleen de opbrengst van de verkoop van een kunstobject of een toegangskaartje. Cultuur brengt verbinding: tussen mensen onderling, maar ook tussen beleidsterreinen. Cultuur is goed voor de lokale economie. Cultuur zorgt ervoor dat mensen in Veenendaal willen wonen en bedrijven hier gevestigd willen blijven of willen vestigen. Cultuur zorgt ervoor dat de binnenstad groeit en bloeit, omdat mensen graag in een levendige binnenstad wonen, werken, recreëren en verblijven. Cultureel erfgoed geeft het verleden een plek in de toekomst. Maar ook in het sociaal domein spelen kunst en cultuur een belangrijke rol. Mensen worden geactiveerd, komen in hun kracht en doen mee. Hierdoor kan soms zelfs zwaardere zorg voorkomen of uitgesteld worden. Bij subsidieaanvragen zullen de opbrengsten in kaart moeten worden gebracht: de maatschappelijke opbrengsten moeten naast de financiële opbrengsten inzichtelijk worden gemaakt. Dit kan leiden tot een andere verdeling van middelen. De gemeente moet de regie op het proces in eigen hand nemen met een goed, duidelijk en krachtig cultuurbeleid.

Lees meer »

Lokaal bestuur

Integer bestuurVoor Lokaal Veenendaal is integriteit van het allergrootste belang. Onze gemeente moet betrouwbaar, zorgvuldig, transparant en integer zijn en daarnaar handelen. Onze inwoners en ondernemers moeten te allen tijde kunnen rekenen op een bestuur dat voldoet aan deze eisen. Dat betekent ook dat van een gemeentebestuur mag worden verwacht dat zij het goede voorbeeld geven, transparant zijn en vroegtijdig communiceren over zaken die inwoners raken, en dat gedane beloftes door het gemeentebestuur worden nagekomen. Deze houding van het gemeentebestuur draagt bij aan de vertrouwensrelatie tussen inwoners en het lokale bestuur. En dit is volgens Lokaal Veenendaal essentieel voor een prettige manier van samenleven en samenwerken en voor het creëren van draagvlak. Wij staan voor een lokale overheid die dienend is aan haar inwoners en ondernemers. 

Lees meer »