Fijn Wonen en Ondernemen

Gepubliceerd op 3 februari 2022 om 15:19

Wij willen voor iedereen in Veenendaal een passende woning in een schone, veilige en gezonde leefomgeving. Goed openbaar vervoer en goede fietsvoorzieningen kunnen een bijdrage leveren aan de leefbaarheid en toekomstige mobiliteitsproblemen van Veenendaal. Duurzaamheid werkt wat ons betreft door in alle onderwerpen in onze gemeente. Daarom hebben wij van harte ingestemd met het plan om Veenendaal in 2050 energieneutraal te maken. Een gewaagde ambitie…  Maar wel op een verantwoorde manier! Wij zijn tegen biomassacentrales en windmolens, zonnepanelen horen op daken en niet in de weilanden. Nu de EU overweegt en straks mogelijk besluit gas tot groene energie te verklaren, willen wij dat hier een pas op de plaats wordt gemaakt en niemand van het gas gedwongen wordt tot er betere alternatieven komen. Kosten door verduurzaming mogen niet ten laste komen van de inwoners, wij streven niet alleen naar duurzaam, maar ook betaalbaar.

 

Er kan meer worden ingezet op energiebesparing  – isolatie en energiezuinige apparaten - waardoor er minder energie hoeft te worden opgewekt. De gemeente moet zelf het goede voorbeeld geven en inwoners, instellingen en bedrijven bekend maken met mogelijkheden en regelingen op het gebied van duurzaamheid en energiebesparing. Onderzoek naar (kleinschalige) kernenergie en waterstof heeft onze steun.

Lokaal Veenendaal wil

 • Maximaal 50 kilometer per uur op de Rondweg-Oost, waardoor er meerdere ontsluitingen mogelijk worden vanuit de wijk en fijnstof en geluidsoverlast beperkt wordt. 
 • Géén verkapte snelweg door het Veen! Wij zijn niet tegen de verbreding van de Rondweg-Oost. Maar alléén als dit een gemeenteweg wordt. Als de verbreding leidt tot een verkapte snelweg die Noord Nederland met zuid Nederland verbindt, zijn wij tegen.
 • Een alternatief is dat de A30 wordt doorgetrokken naar de A15. Dit om toekomstige mobiliteitsproblemen op te lossen tussen Noord en Zuid. Veenendaal en FoodValley moeten hier gezamenlijk voor pleiten.
 • Welstandsvrij en generatieproof bouwen opnemen in de nieuwe omgevingsvisie;(bijvoorbeeld de zogenaamde ‘knarrenhofjes’, zie ook knarrenhof.nl);
 • Nieuwbouw vooral voor onze eigen inwoners en startende jongeren, deze mogen niet verdrongen worden door mensen van buitenaf, huisjesmelkers mogen geen kans krijgen. Verder willen wij geen buitenwijk worden van Utrecht, Amersfoort of Arnhem, Veenendaal is groot zat dus niet bouwen om meer instroom van buiten te bevorderen;
 • Voldoende betaalbare woningen voor zogenaamde ‘scheefwoners’, zodat zij daadwerkelijk een andere woning kunnen kopen of huren;
 • Betaalbare jongerenhuisvesting waar jongeren in een bepaalde periode van hun leven kunnen (blijven) wonen, bijvoorbeeld tot zij 27 worden of tot twee jaar na hun afstuderen, zoals (een pilot voor) ‘tiny houses’ en verplaatsbare prefab huizen. Daarmee komt niet alleen goedkopere en meer diverse woonruimte beschikbaar, maar het helpt ook mee met de duurzaamheidsplannen van de gemeente naar een energieneutraal 2050. ‘Tiny houses’ kunnen ook een goed alternatief zijn voor inwoners die kleiner willen gaan wonen waardoor grotere woningen weer beschikbaar komen.
 • Voldoende woningen voor (hulpbehoevende) ouderen, en niet slechts in de buitenwijken maar ook in het centrum;
 • Gemeentelijke voorlichting over mantelzorgwoningen en woongroepen als alternatief voor langer zelfstandig thuis wonen;
 • Meer stimulans voor ouderen, die een te grote woning blijven bewonen omdat verhuizen naar een kleinere en geschiktere woning méér kost, om deze overstap toch te maken. Bijvoorbeeld door de nieuwe woning gebruiksklaar op te leveren met behang en vloerbedekking naar keuze, of de verhuizing te regelen, of door ervoor te zorgen dat de huurprijs beneden de huurtoeslaggrens blijft waardoor huurtoeslag mogelijk blijft;
 • Handhaving van de starterslening voor starters op de woningmarkt en de blijverslening die ouderen in staat stelt aanpassingen te betalen om langer thuis te kunnen blijven wonen. De blijverslening moet niet alleen als hypotheek worden aangeboden, maar tot een bedrag van 10.000 euro ook als krediet beschikbaar worden gesteld, om hoge notaris- en taxatiekosten te voorkomen;
 • Onderzoek naar verduurzamen van de leefomgeving door grote, oude en vergane (bedrijfs)panden in woonwijken en het centrum  uit  kopen en deze terreinen een generatieproof woonbestemming te geven;
 • Beter onderhoud voor gemeentelijk vastgoed, waardoor panden langer mee kunnen;
 • Meer zeggenschap van inwoners bij het bepalen van de inrichting van hun wijk en meer ontmoetingsplekken voor jong en oud per wijk;
 • Zo min mogelijk werkbussen in de woonwijken, die horen bij de baas te staan;
 • Overal waar mogelijk diverse soorten extra bomen en planten, voor schaduw, biodiversiteit en het voorkomen van plagen als de processierups en kaalslag bij ziektes. Bij beplanten moet gekozen worden voor bij- en vlindervriendelijke soorten. Door meer groen ontstaat een betere leefbaarheid (beplanting kan 3 tot 5 graden schelen als het erg heet wordt) en bij extreme regenval kan het water beter afvloeien. Bomen, parken, plantsoenen en groen moeten goed en rekening houdend met broedseizoen etc. worden onderhouden, maar er moet her en der ook ruimte zijn voor verwildering waardoor ook dieren fijner leven en wonen in Veenendaal. Bomen mogen niet uit gemakzucht of in het kader van biomassa gekapt worden;
 • De gemeente groene tuinen stimuleert en voorkomt dat inwoners die niet meer zelf in staat zijn hun groene tuin te onderhouden, deze onderhoudsvrij maken door betegeling of bestrating. Vrijwilligers kunnen hen helpen bij het onderhoud;
 • Goed onderhoud aan straten, stoepen, sloten, riolering en speelvoorzieningen en per wijk één of meer vrijwilligers die de wijk regelmatig nalopen, problemen kunnen constateren en doorgeven aan de gemeente;
 • Dat afvalinzameling weer een zaak van algemeen belang wordt. Wij zijn een voorstander van afvalscheiding, maar niet van Diftar;
 • Strengere aanpak van zwerfvuil en hondenpoepoverlast, maar overal wel voldoende prullenbakken - zeker in het centrum! - om afval kwijt te kunnen en die vaker leegmaken, ook op zondag;
 • Uitbreiding van snelfietsroutes, zodat iedere gemeente aangesloten is op het provinciale netwerk van snelfietsroutes, vooral fietspaden moeten goed worden onderhouden om het gebruik van de fiets te stimuleren, zodat meer gebruik wordt gemaakt van (elektrische) fietsen bij woon-werkverkeer. Toename van het gebruik van de fiets draagt ook bij aan de gezondheid. Fietsers moeten zich veilig in Veenendaal kunnen bewegen, op veilige kruispunten en fietspaden. Fietspaaltjes zijn niet altijd veilig en moeten waar nodig worden verwijderd, ook ‘nietjes’ maken fiets- en voetpaden ontoegankelijker voor mensen met scootmobiel of driewielfiets, dus ook deze moeten worden verwijderd. Fietsers moeten wel zelf zorgen dat hun fiets technisch goed op orde is;
 • Géén verkapte snelweg door het Veen! Wij zijn niet tegen de verbreding van de Rondweg-Oost. Maar alleen als dit een gemeenteweg wordt. Als de verbreding zorgt voor een verkapte snelweg die Noord Nederland met zuid Nederland verbind zijn wij tegen.
 • Wat ons betreft moet De A30 worden doorgetrokken naar de A15 om toekomstige mobiliteitsproblemen op te lossen tussen Noord en Zuid. Veenendaal en FoodValley moeten hier gezamenlijk voor pleiten;
 • Maximaal 50 kilometer per uur op de Rondweg-Oost, waardoor een tweede ontsluiting mogelijk wordt en fijnstof en geluidsoverlast beperkt word;
 • Een betere bereikbaarheid met het openbaar vervoer; OV moet voor iedereen en overal toegankelijk en betaalbaar zijn en wat ons betreft ook GROEN! Maatwerk in de dienstregeling en het aanbod van openbaar vervoer in de buitenwijken is van vitaal belang. De regiotaxi moet blijven, kleinere bussen inzetten tijdens daluren voorkomt ritten met vrijwel lege, grote bussen. Bushaltes in wijken moeten op loopafstand gerealiseerd worden. OV-informatie moet voor iedereen toegankelijk zijn, ook voor senioren en mindervaliden. Senioren die geen auto rijden en/of vrijwillig hun rijbewijs inleveren, krijgen wat ons betreft een gratis regionale OV-kaart;
 • Een duurzaamheidsloket waar de gemeente voorlichting over de verschillende mogelijkheden en subsidieregelingen met betrekking tot duurzaam wonen, bouwen en vergroenen geeft aan inwoners, instellingen en bedrijven en waar zij terecht kunnen voor informatie en bij vragen, zoals bijvoorbeeld het initiatief van de energieambassadeurs;
 • Actieve voorlichting over het asbestdakenverbod dat in 2024 ingaat en de bestaande subsidieregeling. De gemeente moet eigenaren waarvan bekend is dat ze een asbestdak op hun pand hebben, actief gaan benaderen met deze informatie en ondersteunen bij het maken van een plan van aanpak.
 • Voldoende openbare toiletten, zitbankjes, watertappunten, parkeerplaatsen en laadpalen voor fietsen en auto’s in de binnenstad. En om meer toestroom van toeristen te stimuleren een plaats voor campers bij de Duivenweide;
 • Aantrekkelijke en verzorgde groenvoorzieningen bij de entree/invalwegen van Veenendaal, zodat bezoekers al bij binnenkomst van Veenendaal aangenaam verrast worden, bijvoorbeeld door gebruik te maken van het prachtige schip in ons Gemeentewapen;
 • Een beding dat bij alle toekomstige (ver)bouw van winkels, horeca en/of openbare gebouwen toiletten altijd 45cm hoog moeten zijn, er geen drempels komen en dat er brede deuropeningen zijn voor rolstoelgebruikers.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.