Theater de Lampegiet

Gepubliceerd op 6 december 2021 om 19:37

Voor de zomer heeft de raad het Integraal duurzaam vastgoedbeheerplan vastgesteld en uit dat plan blijkt dat de onderhoudskosten voor het onderhouden van het huidige theatergebouw fors oplopen en het gebouw niet volledig energieneutraal gemaakt kan worden. Daarnaast is gebleken dat de functionaliteit van het gebouw te wensen over laat en er moet flink geïnvesteerd om het theateraanbod zoals dat in de afgelopen tijd werd aangeboden te continueren.

Dit heeft ertoe geleid dat de raad in juni jl. besloten heeft tot het instellen van een onderzoek naar de toekomst van Theater Lampegiet. Via amendement A2021.19 heeft het college opdracht gekregen om een onderzoek in te stellen naar de toekomst van het theater waarin verschillende scenario’s worden opgesteld, en de raad vervolgens laten besluiten welk voorkeursscenario nader uitgewerkt moet worden. In het nu voorliggende raadsvoorstel met bijgevoegd het rapport ‘scenario’s voor een toekomstbestendige theaterfunctie in Veenendaal’ wordt de raad gevraagd om in te stemmen met Ontwikkelingsrichting D met de daarbij behorende huisvestingsvariant III 2 als voorkeursscenario en het college opdracht te geven om dit scenario verder uit te werken tot een concreet voorstel.

Nadat  in november een besluit wordt genomen  over het gewenste voorkeursscenario gaat het college het betreffende scenario verder uitwerken tot een concreet voorstel. Het is de verwachting dat het voorstel medio 2022 ter besluitvorming aan de raad voorgelegd wordt. In het nu voorliggende raadsvoorstel geeft het college aan u tussentijds actief te betrekken met een werksessie over onderwerpen die benoemd staan voor de uitwerking in het integraal ondernemingsplan.

Tijdens de beeldvormende avond van 9 november stond het onderwerp ook op de agenda en werd door het college en de onderzoekers een toelichting gegeven op het onderzoek en de scenario’s en was er gelegenheid om over het onderzoek in gesprek te gaan.

Zowel de directeur van de Lampegiet , de heer Markus alsmede de voorzitter van het Filmhuis de heer Roor, spraken tijdens de commissie vergadering de Raad toe en pleiten voor het voorstel van het college. Nieuwbouw met diverse zalen en woningbouw ter medefinanciering.

In de Raadsvergadering van 25 november is na een heftig  lang debat  een akkoord afgegeven voor een onderzoek in de breedste zin van het woord. Zij het door de toezegging van de portefeuillehouder, dat de Raad wordt meegenomen in de  in de uitwerking van de scenario's en pas definitief een besluit hoeft te nemen medio2022

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.